Kölsche Naach

Ävve Se künne och add vör 19 Uhr de Sauna besöke un
blieve dann jet länge do. De Zoschlach for us kölsche
Naach is 3 Euro un weed beim Quittere de Anlaach ze
däm Eintritt erhovve.
De Rabatte de Geldwertkaat wäde ahn de Ovendkass
ob de Eintritt anjerechnet, ävve nit op de Saunanaachzoschlach.
Aff 19 Uhr bes 1 Uhr naaks verwenne me Se med joode
Opjüsse un höesche Zeremonien.