Kölsche Naach

Aff 19 Uhr bes 1 Uhr naaks verwenne me Se med joode Opjüsse un höesche Zeremonien.
Ävve Se künne och add vör 19 Uhr de Sauna besöke un blieve dann jet länge do. De Zoschlach for uns kölsche Naach is 3 Euro un weed beim Quittere de Anlaach ze däm Eintritt erhovve.
De Rabatte de Geldwertkaat wäde ahn de Ovendkass ob de Eintritt anjerechnet, ävve nit op de Saunanaachzoschlach.